Informacja dotycząca zasad przetwarzania Twoich danych osobowych oraz Twoich praw:
-  
 1. Administratorem pozyskiwanych od Pani/Pana danych osobowych jest Grupa MITO Michał Tobiczyk z siedzibą w Katowicach (40-171) przy ul. Dyrekcyjnej 4/1

 2. W sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres [email protected] lub pisma na adres siedziby Administratora, z dopiskiem „Dane osobowe”.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  a) w celu proponowania produktów i usług oferowanych przez GrupamMITO Michał Tobiczyk oraz podmiotów współpracującychmw szczególności w ramach posiadanych stron internetowych, a to www.najlepszadecyzja.pl oraz www.odzyskujemypieniadze.pl oraz pośrednictwa Grupa MITO Michał Tobiczyk polegającego na prezentowaniu oferty kredytowej, ofert ubezpieczeniowych instytucji z którymi Grupa MITO Michał Tobiczyk ma podpisane umowy o współpracy oraz ofert usług prawno – finansowych polegających w szczególności na możliwościach odzyskiwaniam pieniędzy od instytucji finansowych w związku z wcześniejszą spłata kredytów konsumpcyjnych – na podstawie Pani/Pana zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”)
  b) w celu realizacji marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  W przypadku wyrażenia zgody nr 2 lub 3 cele, o których mowa w lit. a) i b) mogą być realizowane poprzez wysyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.
  c) w celu wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z przepisów RODO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

 4. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO [tzw. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora], którymi dla Administratora jest cel, o którym mowa w ust. 3 lit. b) powyżej tj. realizacja marketingu bezpośredniego.

 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom (tzw. odbiorcom danych) tj. osobom, które - z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego - mogą przetwarzać dane osobowe (pracownicy/współpracownicy), podmiotom przetwarzającym - dostawcom usług np. pocztowych, kurierskich, marketingowych, a także IT.

 6. W dowolnym momencie może Pani/Pan wycofać zgodę, o której mowa w ust. 3 lit. a) powyżej np. mailowo lub pisemnie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 7. Przetwarzane danych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit.a) RODO) będzie realizowane do czasu jej odwołania. Działania na danych, wykonywane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (marketing bezpośredni) będą realizowane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach. Przetwarzanie danych dotyczące realizacji obowiązków prawnych będzie wykonywane przez okres wskazany w przepisach prawa nakładających na Administratora określone obowiązki, do czasu ich wykonania.

 8. Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego a także nie będą przetwarzanie w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

 9. Informujemy o przysługującym prawie żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.